Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

Samorząd Uczniowski 2020/2021

Przewodniczący SU – Natalia Uss
Zastępca – Klaudiusz Stębnienko


Cały skład SU
Opiekun SU – mgr Agnieszka Litwinowicz

 

Celem działania SU jest:
• stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
• kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
• pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
• kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
• wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
• organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań SU należy:
• przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
• dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
• kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
• organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
• współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
• występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
• udział w różnego rodzaju działaniach charytatywnych.